Ugrás a tartalomra

Az Elit, értékrend és konfliktus című kutatási projekt első éve

 

A program első évének fő feladata az alapozás volt, vagyis a kutatás fogalmi és elméleti kereteinek kidolgozása és a kutatás megkezdése.

Ennek során először meg kellett szervezni a kutatócsoport működését a koronavírus-járvány körülményei között. Ki kellett alakítani a rendszeres kutatási megbeszélések rendjét a zoom platformon, hogy a csoport tagjai rendszeresen találkozzanak egymással és megvitassák aktuális problémáikat, eredményeiket. A kutatócsoport adminisztrációját, szervezési feladatait és a disszemináció szervezését Somlai Katalin végezte.

A kutatás első évének egyik kiemelt feladata volt az elit- és szubelit elméletek a projekt szempontjából releváns nemzetközi és a hazai szakirodalmának áttekintése, alkalmazása, vagyis közös elméleti és fogalmi keretek kidolgozása. Ezen belül is különösen fontosnak tartottuk a szubelithez tartozó személyi kör azonosítását és behatárolását Magyarországon és az egykori szovjet típusú rendszerekben, továbbá a gazdasági szubelit és a teljes szubelit viszonyának tisztázását. Ebben a munkában a vezető kutató irányítása mellett a projekt minden tagja részt vett. Az anyagok nagy részét Szegő Iván Miklós gyűjtötte, az elméleti irodalom kiegészítését Somlai Katalin és Keller Márkus végezték.

A résztvevők egyéni munkaterveik alapján megkezdték a kutatómunkát, a lehetőségekhez képest levéltárban (MNL, ÁBTL, OSA, Veritas OHA, DOHA stb.). A korlátozások miatt azonban 2021. májusáig jobbára könyvészeti kutatásokat folytattunk.

Rainer M. János vezető kutató „A szocializmus „újratervezése” Magyarországon a kezdetektől a rendszerváltásig” című résztémához elsősorban könyvészeti kutatást folytatott, amiből tervezett monográfiájának egy fejezete elkészült az 1960-as évek „társadalmi mechanizmusának újratervezéséről (az elkészült publikációkat lásd a Közlemények jegyzéke című részben), a gazdasági reformról szóló fejezet anyaga összeállt, és kutatást végzett a népi írók, a polgári radikálisok és a szociáldemokraták szocializmus-elkézeléseiről is. Somlai Katalin „A technokrácia Nyugat- és Keletképe” témához végzett kutatásokat a külföldre utazó tudományos elit utazásairól, elsősorban a megjelentetett útleírások, valamint a DOHA gyűjteményéből a külföldi utazások élményeiről szóló beszámolók beszámolók alapján. Tanulmányt készített a hatvanas években Ford-ösztöndíjat kapott értelmiségiekről, beleértve a külföldi utazás karrierjükre gyakorolt hatásairól. Szegő Iván Miklós tevékenysége elsősorban az elit-szubelit fogalompáros értelmezéséhez szükséges szakirodalom felkutatására, az irodalom feldolgozására irányult. Javaslatot tett a szubelit és elitfogalmak elkülönítésére és az elért eredmények operacionalizálására. Erről részletes tanulmányt készített, és javaslatottett a pályázat megvalósításához szükséges adatbázis határainak kijelölésére. További kutatásokat végzett arra vonatkozólag, hogyan viszonyultak a szubelit tagjai a Kádár-kori gazdasági reformokhoz. Tabajdi Gábor „A szovjet típusú rendszer rendszertartózkodó/rendszerkritikus/rendszerellenzéki elitje a Kádár-korszakban és a rendszerváltásban” című résztémához levéltári és könyvtári kutatást végzett. Tanulmányt készített a társutasok helyéről a Kádár-korszakban, az MSZMP „szövetségeinek” kiválasztásáról és szerepeiről. Keller Márkus az elit- és szubelit elméletek a projekt szempontjából releváns nemzetközi és a hazai szakirodalmának áttekintésében vett részt és a „Lakhatás és lakáspolitika” című résztémához levéltári és könyvtári kutatást végzett. Kőrösi Zsuzsanna megkezdte a Veritas OHA egyes részkutatások számára releváns interjúinak kiválogatását és a „A csúcs alatti elit retrospektív értékszociológiai elemzése élettörténeti interjúk alapján” című résztémához levéltári és könyvtári kutatást folytatott.

A kutatócsoport munkájába bevontuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának három doktori hallgatóját, Bárány Balázst, Kovács Szabolcsot és Pap Péter Istvánt. Ők valamennyien politikai elit/szubelit fogalom körében értelmezhető politikai szereplők biográfiáin dolgoznak, felkészültségük és kutatói jártasságuk érdemben segíti munkánkat, részvételük, a projekt első évét fémjelző kötetbe tanulmányt készítettek (elkészült publikációikat lásd a Közlemények jegyzéke című részben).

Az https://1956osintezet.hu honlapon 2020 őszén létrehoztuk az projekttel kapcsolatos aloldalt, melynek célja, hogy a résztvevők rövid kutatási beszámolókkal, érdekességekkel, források és dokumentumok, interjúrészletek közlésével, eseményekkel és programokkal tájékoztassák a téma kutatóit és a laikus közönséget a folyamatban lévő kutatásokról.

2021. február 19-én a kutatócsoport workshopot tartott „Elit és szubelit: megközelítések és alkalmazás” címmel. Ezen részt vett a kutatócsoport valamennyi tagja, valamint a kutatásba bevont doktori hallgatók. A workshop vitaindító tanulmányát Szegő Iván Miklós írta, korreferátumot tartott (szóban) Keller Márkus és Somlai Katalin. 2021. augusztus 30-án és szeptember 6-án ugyanebben a körben vitattuk meg a projekt első évét fémjelző kötetbe szánt hét tanulmány kéziratát. E két vita alapján készült el az 1956-os Intézet 2021. évi Évkönyve, amely tartalmazza első évi kutatásunk eredményeit. A vita alapján a szerzők átdolgozták szövegeiket és a kész kötet-kéziratot szeptember hónapban a szerkesztő leadta a Kronosz Könyvkiadónak, ahol megjelenésre vár. A megjelenést követően a tanulmányokat nyilvános repozitóriumban is elhelyezzük.

 

2. Közlemények jegyzéke

Rainer M. János (szerk.): Elit és szubelit a Kádár-korszakban – közelítések. Magyarország a jelenkorban. Budapest – Pécs, 2021, 1956-os Intézet Alapítvány – Kronosz Kiadó. (Évkönyv XXVI. 1956-os Intézet) (A továbbiakban: Elit és szubelit...)

Szegő Iván Miklós: Elit, szubelit, nómenklatúra. Kádár-kori vezetők és vezetettek, illetve a közéjük ékelődött „köztes” rétegek. In: Elit és szubelit...

Tabajdi Gábor: A társutasok helye a Kádár-korszakban. Az MSZMP „szövetségeinek” kiválasztása és szerepei. In: Elit és szubelit...

Somlai Katalin: Amerikából jöttek, híres mesterségük: fordosok. A Ford Alapítvány ösztöndíjas programjában résztvevők karrieríve: szubelitből az elitbe. In: Elit és szubelit...

Rainer M. János: A szocializmus újratervezése a hatvanas években – a „társadalmi mechanizmusreform” magyar kalandja. In: Elit és szubelit...

Bárány Balázs: A megkerülhetetlen ember. Marosán György közéleti szerepei. In: Elit és szubelit...

Kovács Szabolcs: Erdélyi magyar értelmiségi a romániai elitben, 1951-1959. Bányai László a Közoktatásügyi Minisztériumban. In: Elit és szubelit...

Pap Péter István: A nyilvános ideológiai elköteleződés, mint a közéleti intervenció nyitánya. Csengey Dénes értelmiségi szerepfelfogása Németh László-recepciójának tükrében. In: Elit és szubelit...